Privatumo politika

Atgal
SĄVOKOS:
 1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su lovelin.lt susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais lovelin.lt (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Vartotojams naudotis Svetaine;
 2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 3. Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos;
 4. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone;
 5. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis;
 6. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;
 7. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;
 8.  Svetainė, el. parduotuvė – tai interneto svetainė adresu www.lovelin.lt;
 9. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo, t.y.: lovelin (kaip apibrėžta toliau);
 10.  Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;
 11. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.
 12. Klientas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;
 13. Lovelin – LR Registrų centro Juridinių asmenų registro Klaipėdos filiale įregistruotas UAB „LIMAGEDA“, juridinio asmens kodas 142172826, registruotos buveinės adresas Panevėžio g. 11 – 19, LT- 92315 Klaipėda, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT421728219.
 

PRIVATUMO POLITIKA


1.  Bendrosios nuostatos
 
1.1.  Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Limageda“ elektroninės parduotuvės www.lovelin.lt ir www.lovelin.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lovelin kontaktiniai duomenys skelbiami www.lovelin.lt. Lovelin paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@limageda.lt
1.2.  Lovelin surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.
1.3.  Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Lovelin.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4.  Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruojasi Svetainėje.
1.5.  Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.
1.6.  Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.
1.7.  Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
 
2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 
2.1.  www.lovelin.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
 • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2  www.lovelin.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • Jūsų tapatybei nustatyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • elgesio internete analizei;
3.   Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 
3.1.    Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.2.    Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
4.   Registracijos pateikimo taisyklės
 
4.1.   Jūs registracijos formoje, turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis www.lovelin.lt  e-parduotuve.
 
5.   Jūsų Asmens duomenų apsauga
 
5.1.    Mes naudojame atitinkamas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad apsaugotume jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino jų sunaikinimo, dingimo, taisymo, gavimo, atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo kitų neteisėtų naudojimo būdų. Interneto tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių interneto tinklalapių ar jų turinio. Jums atsijungus nuo Mūsų Interneto tinklalapio, Mes negalime prisiimti atsakomybės už jūsų pateiktos informacijos saugumą ir privataus gyvenimo apsaugą. Turite būti atsargūs ir įdėmiai susipažinti su lankomo tinklalapio konfidencialumo politika.
 
6.   Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
 
6.1.  Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@lovelin.lt  arba telefonu +370 681 20412
 
7.   Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
 
7.1.   www.lovelin.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus. 
 
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@lovelin.lt